Menü

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2021. MÁJUS 17-TŐL
 

Budapest Institute of Banking Zrt., mint a www.bib-edu.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Budapest Institute of Banking Zrt. („Adatkezelő”).

 • Székhelye:          1013 Budapest, Krisztina körút 55.
 • Képviseli:             Fábián Gergely vezérigazgató
 • E-mail címe:       info@bib-edu.hu;

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.bib-edu.hu weboldalon érhető el.

 

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1. A weboldalon keresztül megadható adatok

1.1.1 Regisztrációs aloldal

A Weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) regisztrációja szükséges. A regisztrációs űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges:

Kapcsolati adatok:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Születési idő*
 • E-mail cím*
 • E-mail cím megerősítése*
 • Jelszó*
 • Jelszó megerősítése*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

 

1.1.2 Csoportos/vállalati regisztráció

Tömeges Munkáltatói regisztráció esetén, a Munkáltató köteles beszerezni a regisztrálni kívánt Felhasználók személyes adatainak átadásához és az Adatkezelő részéről történő kezeléséhez lévő hozzájárulásukat, mely hozzájárulások meglétét az Adatkezelő nem köteles vizsgálni.

A csoportos regisztráció során a munkáltató nevében eljáró személy az alábbi adatokat adja meg:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Munkakör*
 • Munkáltató neve*
 • Székhelye*
 • Adószáma*
 • Telefonszám*
 • E-mail cím*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

A bejelentkeztetni kívánt személyek esetén a következő adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Születési idő*
 • E-mail cím*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

 

1.1.3 Kurzusra történő jelentkezés

A Weboldalon Kurzusra történő jelentkezés esetén a Weboldalra történő regisztrációnál megadott adatokon túl a további adatok megadása szükséges:

 • Születési név*
 • Születési hely*
 • Anyja neve*
 • Lakóhely*
 • Levelezési címe* (amennyiben a lakóhelytől és tartózkodási helytől különbözik)
 • Telefonszám*
 • Munkajogi státusza
 • Munkáltató neve
 • Oktatási azonosítószáma
 • Legmagasabb iskolai végzettség

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

 

1.1.4 Kurzussal kapcsolatos érdeklődés esetén, érdeklődési aloldal

A Weboldalon a Kurzusokkal kapcsolatos érdeklődés esetén, az „Érdeklődés” gombra klikkelve a következő adatok megadása szükséges:

 • Vezeték név*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • Telefonszám*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

 

1.1.5 A hírlevélre történő feliratkozásnál

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Budapest Institute of Banking Zrt. hírlevelére feliratkozni.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • Név*
 • E-mail cím*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

 

1.1.6 Kapcsolat aloldal

A Weboldalon kapcsolatos-, a Weboldalon található információval kapcsolatos kérdésekkel az info@bib-edu.hu email címre küldött üzenettel együttesen megküldött személyes adatok.

 

1.2 Adatkezelő mint gazdasági társaság működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes szolgáltató partnerekkel történő szerződéskötés, kapcsolattartás esetén a felek között létrejött szerződésben rögzített minimális személyes adatok birtokába kerül, s kezeli azokat.

 

2. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • regisztráció;
 • hírlevélküldés;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;
 • kurzusokkal kapcsolatos információk átadása, szervezési, tájékoztatási feladatok ellátásai, előadás napokkal, vizsgákkal kapcsolatos információk átadása, az akkreditált képzések esetén a jogszabályi előírások végrehajtása;
 • Webshop-on keresztüli szakkönyv rendelések teljesítése;
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.;
 • esetleges kedvezményjogosultságok érvényesítése a Felhasználó vonatkozásában;
 • statisztikai célú felhasználás üzlet- és termékfejlesztés, valamint az ügyfélközpontúság erősítése céljából.

A tanfolyamok, kurzusok, előadások igénybevételéhez szükséges regisztráció tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás Felhasználó általi visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációt követő nyolcadik év utolsó napjáig, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott határidőig.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a Kurzusokkal kapcsolatos érdeklődésekre vonatkozó ügyintézés, valamint a hírlevélküldéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

A Webshop szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelő ideig kezeli.

 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Weboldal teljeskörű használatához történt regisztrációval, illetve a Regisztráció véglegesítésekor, jelen Tájékoztató elfogadásával, a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A Weboldalon található tanfolyamokkal, kurzusokkal, előadásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén, az Érdeklődési aloldal véglegesítésekor, jelen Tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A tanfolyamok, kurzusok, előadások esetén az igénybevétel alapján létrejött szerződéses jogviszonyon, illetve az Adatkezelőre, mint oktatási tevékenységet végzőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul az adatkezelés.

 

A hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

 

A kapcsolattartási aloldalon megjelölt elérhetőségeken keresztül megküldött megkeresésekkel a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

 

5. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) , illetve a Budapest Institute of Banking Zrt. szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

 

5.1 Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

CIB Bank Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-041004
Adószám: 10136915-4-44

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Adiuto Fortis Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 49.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-896248
Adószám: 14266014-2-41

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím.

Az adattovábbítás célja: a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás.

 

KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére az egyes kurzusokra jelentkezést követő számlázási tevékenység.

 

Prostep Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 5.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-951856
Adószám: 23077496-2-42

A továbbított adatok köre: email, vezetéknév, keresztnév, e-learning kurzus azonosító

Az adattovábbítás célja: E-learning kurzus esetén az e-learning felület biztosításához szükséges.

 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Szalag utca 19.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-041161
Adószám: 10224313-2-41

A továbbított adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, képzés megnevezése, jelentkezés dátuma, munkáltató megnevezése, tanúsítvány igénylésére vonatkozó adatok, NBK által küldendő hírlevél igénylésre vonatkozó adatok

Az adattovábbítás célja: a képzés – jogszabályi előírásoknak megfelelő – megvalósítása, esetleges kedvezmények érvényesítése, továbbá tájékoztató anyagok küldése azon érintettek számára, akik ehhez a regisztráció során kifejezetten hozzájárultak.

 

Pest Megyei Kormányhivatal (Felnőttképzési hatóság)
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
E-mail cím: pest@pest.gov.hu
Telefonszám: (1) 328-5812

A továbbított adatok köre: természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születés helye és ideje, anyja neve), e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség.

Az adattovábbítás célja: a képzés – jogszabályi előírásoknak megfelelő – megvalósítása, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

5.2 Adattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Info. tv. 5. §-ában, illetve a 6. §-ában előírt feltételei (az adatkezelés jogalapja) teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info. tv. 14. §-ában foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

6. Közösen megvalósított képzések

Adatkezelő a Nemzetközi Bankárképző Zrt-vel közös tanfolyamokat tart; közös tanfolyam esetén a kurzus leírásában Adatkezelő kifejezetten feltünteti, hogy az adott képzés közösen szervezett képzésnek minősül.

 

Adatkezelő és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. az adatkezelés vonatkozásában önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az 5. pontban leírtaknak megfelelően, kizárólag a közösen megvalósított képzések esetében továbbítja a személyes adatait a Nemzetközi Bankárképző Központ részére a kurzus megvalósítása érdekében.

 

Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató egyidejű elfogadásával a közösen megvalósított képzések vonatkozásában elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Zrt. adatkezelési tájékoztatóját is.

 

7. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő az adatok kezelése során, adatfeldolgozóként, mint hoszting és tárhelyszolgáltatót a Codebuilt Kft.-t (székhely: 9023 Győr Szigethy Attila út 61. 3. emelet 7a., cégjegyzékszám: 08-09-027272, adószám: 25307287-2-08) veszi igénybe.

 

8. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az info@bib-edu.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Budapest Institute of Banking Zrt. 1013 Budapest, Krisztina körút 55., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@bib-edu.hu e-mail címen vagy a Budapest Institute of Banking Zrt. 1013 Budapest, Krisztina körút 55. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását info@bib-edu.hu e-mail címén vagy postai úton a Budapest Institute of Banking Zrt. 1013 Budapest, Krisztina körút 55. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.
 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

9. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

 • Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 
 • Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.
 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

10. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

11. Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

12. Linkek

A Budapest Institute of Banking Zrt. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Budapest Institute of Banking Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

13. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az info@bib-edu.hu.hu e-mail címre, vagy a Budapest Institute of Banking Zrt. 1013 Budapest, Krisztina körút 55. címre.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.);
 • bíróságnál.
 

15. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

 

Budapest Institute of Banking Zrt.