Menü

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2023. JÚNIUS 12-től
 

A BKF Fenntartó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.bib-edu.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető oktatási célú kurzusokra, előadásokra történő online és egyéb módon történő jelentkezésre (a továbbiakban: Tanfolyam, vagy Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók, valamint a Tanfolyamokra egyéb módon jelentkezők (a továbbiakban: Felhasználó), a Tanfolyamokra csoportosan jelentkeztető, illetve adott Tanfolyamot megrendelő Munkáltatók, továbbá a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek).

 

A Weboldalon, vagy más módon történő Tanfolyamra jelentkezés, szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 

1.  Szolgáltató adatai, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1   A Szolgáltató adatai

 
 • Név: BKF Fenntartó Kft.
 • Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark. ép. C. lház. Fsz.
 • E-mail: [email protected]
 • Adószám: 13579124-2-42
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-862579
 • Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000263
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001621
 

1.2   Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Weboldalon keresztül, vagy más módon történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

1.3   A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.

 

1.4   Felek közötti szerződés, vagyis a jelentkezés Tanfolyamra (a továbbiakban: Vásárlás) a Felhasználó által a Tanfolyam díjának megfizetésével, továbbá a Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. Az online jelentkezés útján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Felhasználó részére a regisztrációkor általa megadott elektronikus levelezési címére megküldött visszaigazolás, valamint az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. Kivételt képeznek jelen pontban foglaltak alól a Szolgáltató által nyújtott, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó azon képzések, melyek esetén Szolgáltató köteles a felhasználókkal írásban felnőttképzési szerződést kötni.

 

1.5   A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Tanfolyam vásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a megvásárolt Tanfolyam Felhasználó általi megfizetésének, ezt követően a Szolgáltató által a Tanfolyam megtartásáig, adott esetben a Felhasználó által tett eredményes vagy eredménytelen vizsga tételéig tart.

 

1.6   A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

 

1.7   A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezést megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

1.8   Bármely, a Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására a belépést követően a Felhasználó saját felületén van lehetőség.

 

1.9   Tanfolyamra a Weboldalon keresztül történő jelentkezés esetén a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó jelentkezést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

 

1.10  A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

2.  Felnőttképzési jogviszony

2.1   A BKF Fenntartó Kft. weboldalán keresztül történő képzésre jelentkezés folyamata során a képzésben résztvevő nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta a BKF Fenntartó Kft. Általános Szerződési Feltételeit.

 

2.2   A képzésben résztvevő a jelentkezés során nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy a díjfizetéssel egyidőben a BKF Fenntartó Kft., mint képző intézmény és a képzésben résztvevő között felnőttképzési jogviszony létesül, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. § szerinti tartalommal.

 

2.3  Az engedély alapján szervezett képzések (például a Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés) tekintetében a felnőttképzési jogviszony a Felnőttképzési szerződés írásbeli megkötésével jön létre. Az engedély alapján szervezett képzésekre jelen Általános Szerződési Feltételek 2.4 pontja nem érvényes.

 

2.4   A képző intézmény által, bejelentés alapján szervezett képzés tekintetében a felnőttképzési szerződés a felek között elektronikus úton jön létre az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az alábbi táblázatban meghatározott tartalommal. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. § szerinti követelményeket a képző intézmény elektronikus úton történő szerződéskötés esetén a következő módon teljesíti:

 

Ssz.

11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet

21. § (1) bekezdés

Követelmény/tartalom

Követelmény teljesítésének módja / tájékoztatás helye

1.

a)

“A felnőttképzési szerződés tartalmazza: a képzés megnevezését és óraszámát…

www.bib-edu.hu weboldal: képzés leírása (adatlap) és jelentkezési felület

2.

ba)

…év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását…

www.bib-edu.hu weboldal: képzés leírása (adatlap) és jelentkezési felület

3.

bb)

…a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését…

www.bib-edu.hu weboldal: képzés leírása (adatlap) és jelentkezési felület

4.

c)

…a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését…

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § (1) bekezdése szerint a képzésben résztvevőnek lehetősége van FAR rendszerből kiállított tanúsítvány igénylésére a képző intézménynél

5.

d)

…a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit…

www.bib-edu.hu weboldal: képzés leírása (adatlap) és jelentkezési felület

6.

e)

…a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket…

a megengedett hiányzás mértéke 20% – amennyiben a képzés leírása (adatlap) másként nem rendelkezik

a megengedett hiányzás túllépésének következménye, hogy a képzésben résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján

7.

f)

…a képzési díj – ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését…

www.bib-edu.hu weboldal: képzés leírása (adatlap) és jelentkezési felület

Általános Szerződési Feltételek 4. és 6-9. fejezetei

8.

g)

…a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését…

nem alkalmazandó: a BKF Fenntartó Kft. nem nyújt ilyen jellegű képzéseket

9.

h)

…a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit…

nem alkalmazandó: a BKF Fenntartó Kft. nem nyújt ilyen jellegű képzéseket

10.

i)

…a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.”

Általános Szerződési Feltételek 12. és 14-15. fejezetei

 

2.5  Vállalati jelentkeztetés esetén, társaságunk a  2013. évi LXXVII.  törvény értelmében, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, a kiállított számlán nyilatkozik.

 

2.6  A bejelentés alapján folytatott képzések esetében a résztvevő, saját választása alapján kérheti a képzés elvégzéséről a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszeréből kiállított tanúsítványát. Tanúsítvány kiállítási igényét kérjük legkésőbb a képzés befejezését követő 60. napig jelezze a [email protected] email címre, amelyben kérjük jelezze azt is, hogy FAR tanúsítványát elektronikus úton, postai úton, vagy személyesen szeretné átvenni.

 

3.  A weboldal szolgáltatásai, regisztráció

3.1   A Felhasználó a Szolgáltató Tanfolyamaival és a regisztrációval kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az [email protected] email címen, illetve a képzés oktatásszervezőjénél, telefonon kaphat választ a felmerült kérdésekre.

 

3.2   A regisztráció menete

 

3.2.1   A Weboldalon keresztül Tanfolyamra jelentkezni a Felhasználóknak kizárólag érvényes regisztrációval lehetséges. A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni a Szolgáltató részére: vezetéknév, keresztnév, email cím, születési dátum. A regisztráció sikeréről és a regisztráció aktiválásának linken keresztül történő szükségességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

 

3.2.2   Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, melyre a Felhasználó saját fiókjában van lehetőség. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a még folyamatban lévő Tanfolyamok teljesítéséhez kapcsolódó, valamint jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

3.2.3   A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, erről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.

 

3.2.4   A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat azok változása esetén a változástól számított 8 napon belül frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2.5   Csoportos (vállalati) jelentkezésre is lehetőség van. Ebben az esetben a Munkáltató erre kijelölt munkavállalója a Munkáltató munkavállalói nevében egy adott Tanfolyamra csoportosan jelentkezhet. A csoportos (vállalati) jelentkezést követően a Szolgáltató e-mail-ben értesíti a Tanfolyam leendő résztvevőit a csoportos (vállalati) jelentkezés tényéről és kéri az egyéni regisztráció végrehajtását, illetve jelzi, hogy a saját felhasználó névvel és jelszóval történő belépést követően a Tanfolyam részletes leírása a www.bib-edu.hu honlapon, illetve a „Kurzusaim” mappában tekinthető meg.

 

4.  A vásárlás menete

 

4.1   A Weboldalon keresztül történő jelentkezés során a Tanfolyamok között böngészve a kiválasztott Tanfolyam saját oldalán a „Jelentkezem” gombra klikkelve lehet megtenni a jelentkezést. Amennyiben Felhasználó még nem regisztrált a honlapra, akkor a regisztrációs oldal ugrik fel, ahol a 2.2. szerinti folyamatleírás szerint köteles regisztrálni, majd ezt követően tud a Tanfolyamra jelentkezni, ahol a korábban (akár regisztrációnál, akár korábbi Tanfolyamra jelentkezésnél) megadott adatai automatikusan kitöltésre kerülnek. Az adatok kitöltését követően a Felhasználó kiválasztja a fizetés módját, mely banki átutalás, vagy online fizetés formájában lehetséges. Banki átutalás választása esetén a vásárlás lezárul, s a Felhasználó köteles a Tanfolyam díját 5 munkanapon belül, amennyiben a jelentkezés és a Tanfolyam napja között kevesebb mint 5 munkanap van, ebben az esetben legkésőbb a Tanfolyamot megelőző munkanapig a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Online fizetési forma választása esetén a Felhasználó az OTP Mobil Szolgáltató Kft. Simple Pay fizetési szolgáltatás kiválasztását követően a Weboldal automatikusan átirányítja a Felhasználót az online fizetési felületre. Felhasználó a fizetés sikerességéről az online fizetési szolgáltatótól, valamint számlacsomagjától függően a saját pénzügyi szolgáltatójától kap visszaigazolást.

 

4.2   A jelentkezést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztrációs és a Tanfolyamokra jelentkezési aloldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy más adatok, információk esetén felmerülő egyéb többletköltség a Felhasználót terheli.

 

4.3   Felhasználó a Tanfolyamra történő jelentkezéssel és a Tanfolyam díjának megfizetésével elfogadja a Szolgáltató mindenkor hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatát.

 

4.4   A Szolgáltatót a Felhasználó által, online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.5   A Felhasználó által online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető tévesen kiállított oklevél, tanúsítvány a Felhasználó által utólagosan megadott helyes adatokkal történő korrigálásáért/módosításáért a Szolgáltató minden esetben egyszeri 7.500,- forintos adminisztrációs díjat számít fel.

 

5.  Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

 

5.1   A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Felhasználói fiókban.

 

6.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

6.1   A Felhasználó által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a jelentkezés megérkezését követő 48 órán belül automatikus e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a jelentkezés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés azonosítóját, a jelentkezés dátumát, a megrendelt Tanfolyammal kapcsolatos adatokat. Ha a Felhasználó jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 

6.2   A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött jelentkezésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

6.3   E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

7.  Tanfolyamok díja, jellemzői

 

7.1   Tanfolyamok díja: az egyes Tanfolyamok mellett feltüntettet ár minden esetben a mindenkor hatályos ÁFA-törvény szerinti, az adott szolgáltatástípusra vonatkozó ÁFA-kulccsal növelendő nettó ár. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az egyes Tanfolyamok szabad helyeinek gyors változásai miatt előfordulhat, hogy az egyes Tanfolyamok esetében annak ellenére, hogy azok „még van szabad hely” megjelöléssel szerepelnek, a Szolgáltató az adott Tanfolyamra szabad helyet mégsem tud biztosítani. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

 

7.2   A jelentkezéseket a Szolgáltató a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja, és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt.

 

7.3   A Tanfolyami díjak változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Tanfolyamok vételárát nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt a díjat fizeti, amelyet jelentkezéskor lát az oldalon.

 

7.4   Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves díjra, a Szolgáltató nem köteles az adott Tanfolyamot hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

8.  Fizetési feltételek

 

8.1   A Tanfolyamra történő jelentkezés minden esetben fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

8.2   A Tanfolyam díjának kiegyenlítése jelentkezés esetén az alábbi módokon történhet:

 • átutalással;
 • online fizetéssel.
 

8.3   Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. A Tanfolyam díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A Tanfolyamra való jelentkezés a vételárnak (Tanfolyam díjának) a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéssel válik véglegessé. Felhasználó Tanfolyamon meg nem jelenése a fizetési kötelezettség alól nem mentesít.

 

8.4   Online bankkártyás fizetés esetén a jelentkezés jóváhagyását követően a rendszer átirányítja a Felhasználót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. Simple Pay online fizetési felületére. Az itt megadott adatokat kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft. látja és kezeli, a Szolgáltató rendszerében a fizetési adatok (bankkártyaszám, lejárat, ellenőrző kód) nem jelennek meg és nem kerülnek tárolásra. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó által megadott vásárlási adatok alapján, online fizetés esetén a Szolgáltató elektronikus, vagy papír alapú számlát állít ki melyet a vételár megfizetését követően legfeljebb öt munkanapon belül eljuttat Felhasználó részére az általa megadott címre.

 

8.5   Szolgáltató csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén abban az esetben is jogosult a Munkáltatótól követelni a képzés díját, ha az általa megjelölt Felhasználó a Tanfolyamot a jelen ÁSZF 8. pontja szerint lemondja.

 

8.6   A Felhasználó esetleges visszafizetési igényét kizárólag írásban, az igénybe vett Tanfolyam oktatásszervezőjének küldött elektronikus kérelemben kezdeményezheti. A kérelemnek tartalmaznia kell

 •  a kérelmező nevét és számlaszámát;
 • a visszaigénylés jogcímét;
 • a képzés munkaszámát és
 • a visszaigényelt összeget.
 

8.7   Szolgáltató a beérkezett visszafizetési kérelmet megvizsgálja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó jogosult a visszafizetésre, úgy a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül visszautalja a Felhasználó bankszámlaszámára a Tanfolyam díját.

 

8.8   Szolgáltató visszafizetést kizárólag azon bankszámlaszámra teljesít, melyről a Tanfolyam díja beérkezett a Szolgáltatóhoz.

 

9.  Lemondási feltételek

 

9.1   Felhasználó számára a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig a Tanfolyam térítésmentesen lemondható, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a Tanfolyam díja érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.

 

9.2   Munkáltató a Tanfolyamra történő csoportos jelentkeztetést, illetve a teljes Tanfolyam megrendelését a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig térítésmentesen lemondhatja, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.

 

9.3   Munkáltató a vizsgára történő csoportos jelentkeztetést, illetve a teljes vizsga megrendelését a vizsga napját megelőző 20. munkanapig térítésmentesen lemondhatja, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett. Ezt követően a vizsga kezdő időpontjától számított 10. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő 30 napon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 10. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.

 

9.4   Amennyiben Munkáltató a Tanfolyamra / vizsgára történő csoportos jelentkeztetésnél, illetve a teljes Tanfolyam /vizsga megrendelésénél a tanfolyam/vizsga díját a Szolgáltatóval kötött külön szerződés vagy egyedi ajánlat és megrendelés alapján utólag téríti meg, akkor a kötbérköteles időszakban történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult a kötbér összegét a Munkáltatótól követelni, amely esetben a Munkáltató köteles azt megtéríteni.

 

9.5   A Tanfolyamra jelentkezést a Felhasználó a Tanfolyam megkezdését megelőző 5. munkanapig a Szolgáltató felé írásban jelzett harmadik személy(ek)re a regisztráció és jelentkezéshez szükséges adatok egyidejű megadása mellett átruházhatja, azonban a személyhez fűződő, vételárat csökkentő tényezők esetében nem alkalmazhatók, így az esetleges vételár-különbözetet a 3. személy a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 3. munkanapig megtéríteni köteles.

 

10.  Közösen megvalósított képzések

 

10.1   Szolgáltató a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: Bankárképző, együttes elnevezésük: Oktatási Intézmények) közös Tanfolyamokat tart.

 

10.2   Az Oktatási Intézmények a közös tanfolyamokat saját felületeiken kiemelten jelölik.

 

10.3   A közös Tanfolyamok esetén a Felhasználóknak lehetőségükben áll mindkét Oktatási Intézmény által biztosított felületen jelentkezni.

 

10.4   A közös Tanfolyamok esetén a Tanfolyam szervezője és lebonyolítója Szolgáltató, így a Tanfolyam megtartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Szolgáltatót illetik és terhelik.

 

10.5   Amennyiben a Felhasználó a Bankárképző által biztosított felületen jelentkezik a közös Tanfolyamok valamelyikére, azzal egyben hozzájárul ahhoz, hogy az adatai a Szolgáltató részére átadásra kerüljenek.

 

10.6   A képzésre történő jelentkezéssel a jelentkező egyúttal elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját is. Szolgáltató és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. általános szerződési feltételeinek ellentmondása esetén a Felhasználó részére a Tanfolyamon való részvételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében a Szolgáltató jelen ÁSZF-je válik irányadóvá.

 

11.  Online oktatás keretében megvalósított képzések

 

11.1   Szolgáltató a Tanfolyamokat online közvetítési szolgáltatás útján is megtarthatja (továbbiakban: Távoktatás). Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Távoktatás az előadásról készült videó-, kép- és hangfelvétel valós idejű közvetítése útján történik.

 

11.2   Szolgáltató a Távoktatáson való részvételhez Felhasználó részére számítógépes eszközöket nem biztosít, azok meglétéről és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról Felhasználó köteles gondoskodni.

 

11.3   Felhasználó köteles gondoskodni a Távoktatáson történő részvételhez igénybe vett számítógépes eszköz megfelelő információbiztonsági- és vírusvédelméről. Szolgáltató a jelen pontban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából, valamint a számítógépes eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem vállal felelősséget.

 

11.4   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Távoktatás keretében megtartott előadásról kép- és hang-, valamint videófelvétel nem készíthető, annak készítése jogszabályba ütköző cselekménynek minősül.

 

11.5   Felhasználó a Távoktatáson való részvétel esetén is a társadalomban elfogadott általános magatartási normáknak megfelelően köteles viselkedni, így köteles különösen

 • az alkalomnak megfelelő öltözetben megjelenni,
 • a Távoktatás megzavarásától tartózkodni,
 • semleges, a Távoktatás rendjét és a többi résztevőt nem zavaró környezetről gondoskodni.
 

11.6   Felhasználó a 10.4. és 10.5. pontba ütköző magatartásával a Szolgáltató felszólítására köteles azonnal felhagyni. Amennyiben Felhasználó a szabálysértő magatartásával Szolgáltató felszólítása ellenére sem hagy fel, a Távoktatásból a továbbiakban kizárható. A 10.5. pontban foglalt magatartási normák kirívóan súlyos megsértése esetén Szolgáltató felszólítás nélkül jogosult kizárni Felhasználót a Távoktatásból.

 

11.7   Felhasználó köteles a részvételéhez igénybe vett számítógépes eszköz mikrofonját kikapcsolt állapotban tartani és azt csak kérésre bekapcsolni.

 

12.  Szerződésszegés

 

12.1   Amennyiben a Felhasználó a Tanfolyam díját a Szolgáltató által meghatározott módon és határidőig nem fizeti meg, vagy a képzési díj megfizetését igazolni nem tudja, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni.

 

12.2   Amennyiben a Felhasználó a Tanfolyam rendjét zavarja, másokat sértő magatartást tanúsít és ezt a magatartást többszöri figyelmeztetés ellenére nem hagyja abba, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felhasználó ebben az esetben a képzési díjat nem követelheti vissza.

 

12.3   Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Tanfolyamot a meghirdetett időpontban nem tartja meg és az elmaradt időpont helyett nem biztosít pótórákat, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

 

13.  Adatvédelem

 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint használja fel. Az adatkezelés során a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. A Szolgáltató a részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

 

14.  Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

 

14.1   A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

 • Név: BKF Fenntartó Kft.
 • Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark. ép. C. lház. Fsz.
 • E-mail címe: [email protected]

14.2   Felhasználó a felmerülő panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja.

 

15.  Egyéb rendelkezések

 

15.1   A Szolgáltató megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

15.2   A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

15.3   A rendszer a jelentkezés után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezése nem érkezett be.
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 

15.4   A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

15.5   A Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok listáját a következőkép érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

15.6   Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

 

15.7   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.

 

15.8   A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

BKF Fenntartó Kft.