Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020.05.07. napjától  


 
A Budapest Institute of Banking Zrt (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.bibedu.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető oktatási célú kurzusokra, előadásokra történő online és egyéb módon történő jelentkezésre (a továbbiakban: Tanfolyam, vagy Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók, valamint a Tanfolyamokra egyéb módon jelentkezők (a továbbiakban: Felhasználó), a Tanfolyamokra csoportosan jelentkeztető, illetve adott tanfolyamot megrendelő Munkáltatók, továbbá a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek). 
A Weboldalon, vagy más módon történő Tanfolyamra jelentkezés szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok: • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről; • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 

1. Szolgáltató adatai, a Felek közötti szerződés létrejötte 

 

1.1. A Szolgáltató adatai 
Név:              Budapest Institute of Banking Zrt 
Székhelye:       1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em. 
E-mail címe:     info@bib-edu.hu 
Telefonszáma:   +36 (1) 770 80 99 
Levélcím:          1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em. 
Adószám:          26133124-2-41 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049493 

1.2. Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Weboldalon keresztül, vagy más módon történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit. 
1.3. A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.  
1.4. Felek közötti szerződés, vagyis a jelentkezés Tanfolyamra (a továbbiakban: Vásárlás) a Felhasználó által a Tanfolyam díjának megfizetésével, továbbá a Szolgáltató által történő visszagazolásával jön létre. Az online jelentkezés útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. Kivételt képeznek jelen pontban foglaltak alól a Szolgáltató által nyújtott, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, mely esetén Szolgáltató a felhasználókkal felnőttképzési szerződést köt. 
1.5. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Tanfolyam vásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a megvásárolt Tanfolyam Felhasználó általi megfizetésének, ezt követően a Szolgáltató által a Tanfolyam megtartásáig, adott esetben a Felhasználó által tett eredményes vagy eredménytelen vizsga tételéig tart. 
1.6. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik. 
1.7. A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezést megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.  
1.8. Bármely Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására a belépést követően a Felhasználó saját felületén van lehetőség.  
1.9. A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezés esetén a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó jelentkezést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valóságát jogosult ellenőrizni. 
1.10. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. 


2. A Weboldal szolgáltatásai, regisztráció  

 

2.1. A Felhasználó a Szolgáltató Tanfolyamaival és a regisztrációval kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az info@bib-edu.hu email címen, illetve a +36 (1) 770 80 99 telefonszámon kaphat választ a felmerült kérdésekre. 
2.2. A regisztráció menete 
2.2.1. A Weboldalon keresztül Tanfolyamra jelentkezni a Felhasználóknak kizárólag érvényes regisztrációval lehetséges. A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni a Szolgáltató részére: vezetéknév, keresztnév, email cím, születési dátum. A regisztráció sikeréről és a regisztráció aktiválásának linken keresztül történő szükségességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. 
2.2.2. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, melyre a Felhasználó saját fiókjában van lehetőség. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a még folyamatban lévő Tanfolyamok teljesítéséhez kapcsolódó, valamint jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 
2.2.3. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, erről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. 
2.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 
2.2.5. Csoportos (vállalati) jelentkezésre is lehetőség van. Ebben az esetben a Munkáltató erre kijelölt munkavállalója a Munkáltató munkavállalói nevében egy adott Tanfolyamra csoportosan jelentkezhet. A csoportos (vállalati) jelentkezést követően a Szolgáltató e-mailben értesíti a Tanfolyam leendő résztvevőit a csoportos (vállalati) jelentkezés tényéről és kéri az egyéni regisztráció végrehajtását, illetve jelzi, hogy a saját felhasználó névvel és jelszóval történő belépést követően a Tanfolyam részletes leírása a www.bib-edu.hu honlapon, illetve a „Kurzusaim” mappában tekinthető meg. 
 


3. A vásárlás menete 

 

3.1. A Weboldalon keresztül történő jelentkezés során a Tanfolyamok között böngészve a kiválasztott Tanfolyam saját oldalán a „Jelentkezem” gombra klikkelve lehet megtenni a jelentkezést. Amennyiben Felhasználó még nem regisztrált a honlapra, akkor a regisztrációs oldal ugrik fel, ahol a 2.2. szerinti folyamatleírás szerint köteles regisztrálni, majd ezt követően tud a Tanfolyamra jelentkezni, ahol a korábban (akár regisztrációnál, akár korábbi tanfolyamra jelentkezésnél) megadott adatai automatikusan kitöltésre kerülnek. Az adatok kitöltését követően a Felhasználó kiválasztja a fizetés módját, mely banki átutalás, vagy online fizetés formájában lehetséges. Banki átutalás választása esetén a vásárlás lezárul, s a Felhasználó köteles a Tanfolyam díját 5munkanapon belül, amennyiben a jelentkezés és a Tanfolyam napja között kevesebb mint 5 munkanap van, ebben az esetben legkésőbb a Tanfolyamot megelőző munkanapig a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Online fizetési forma választása esetén a Felhasználó választhat a Simplepay (OTP online fizetési szolgáltatás) vagy a Paypal online fizetési szolgáltatások közül, mely kiválasztását követően a Weboldal automatikusan átirányítja a Felhasználót a választott online fizetési felületre. Felhasználó a fizetés sikerességéről a választott online fizetési szolgáltatótól, valamint számlacsomagjától függően a saját pénzügyi szolgáltatójától kap visszaigazolást.  
3.2. A jelentkezést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztrációs és a Tanfolyamokra jelentkezési aloldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy más adatok, információk esetén felmerülő egyéb többletköltség a Felhasználót terheli.  
3.3. Felhasználó a Tanfolyamra történő jelentkezéssel és a Tanfolyam díjának megfizetésével elfogadja a Szolgáltató mindekor hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatát. 
3.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által, online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  
3.5. A Felhasználó által online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető tévesen kiállított oklevél, tanúsítvány a Felhasználó által utólagosan megadott helyes adatokkal történő korrigálásáért/módosításáért a Szolgáltató minden esetben egyszeri 7.500,- forintos adminisztrációs díjat számít fel. 
 


4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

 

4.1. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Felhasználói fiókban.  
 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

 

5.1. A Felhasználó által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a jelentkezés megérkezését követő 48 órán belül automatikus e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a jelentkezés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés azonosítóját, a jelentkezés dátumát, a megrendelt Tanfolyam adatait és a fizetendő végösszeget. Ha a Felhasználó jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. 
5.2. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött jelentkezésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
5.3. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. 

 
6. Tanfolyamok díja, jellemzői 

 

6.1. Tanfolyamok díja 
Az egyes Tanfolyamok mellett feltüntettet ár minden esetben a mindenkor hatályos ÁFAtörvény szerinti, az adott szolgáltatástípusra vonatkozó ÁFA-kulccsal növelendő nettó ár. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az egyes Tanfolyamok szabad helyeinek gyors változásai miatt előfordulhat, hogy az egyes Tanfolyamok annak ellenére, hogy „még van szabad hely” megjelöléssel szerepelnek, mégis a Szolgáltató az adott Tanfolyamra szabad helyet már nem tud biztosítani. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. 
6.2. A jelentkezéseket a Szolgáltató a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja, és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt. 
6.3. A Tanfolyami díjak változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Tanfolyamok vételárát nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt a díjat fizeti, amelyet jelentkezéskor lát az oldalon. 
6.4. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves díjra, a Szolgáltató nem köteles az adott Tanfolyamot hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 
 


7. Fizetési feltételek 

 

7.1. A Tanfolyamra történő jelentkezés minden esetben fizetési kötelezettséget keletkeztet.  
7.2. A Tanfolyam díjának kiegyenlítése jelentkezés esetén az alábbi módokon történhet: • átutalással; • online fizetéssel. 
7.3. Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. A Tanfolyam díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A Tanfolyamra való jelentkezés a vételárnak (Tanfolyam díjának) a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéssel válik véglegessé. Felhasználó Tanfolyamon meg nem jelenése a fizetési kötelezettség alól nem mentesít. 
7.4. Online bankkártyás fizetés esetén a jelentkezés jóváhagyását követően a rendszer átirányítja a Felhasználó választásától függően Simplepay esetén az OTP Bank Zrt., Paypal választása esetén a Paypal Inc. online fizetési felületére. Az itt megadott adatokat kizárólag az OTP Bank Zrt., vagy a Paypal Inc. látja és kezeli, a Szolgáltató rendszerében a fizetési adatok (bankkártyaszám, lejárat, ellenőrző kód) nem jelennek meg és nem kerülnek tárolásra. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó által megadott vásárlási adatok alapján, online fizetés esetén a Szolgáltató elektronikus, vagy papír alapú számlát állít ki melyet a vételár megfizetését követően legfeljebb öt munkanapon belül eljuttat Felhasználó részére az általa megadott címre. 
 


8. Lemondási feltételek 

 

8.1. A Felhasználó és a Munkáltató a Tanfolyamra történő jelentkezését, illetve jelentkeztetést / teljes tanfolyam megrendelését kizárólag írásban (email vagy postai úton,) mondhatja le. 
8.2. Felhasználó számára a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig a tanfolyam térítésmentesen lemondható, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni. 
8.3. Munkáltató a Tanfolyamra történő csoportos jelentkeztetést, illetve a teljes Tanfolyam megrendelését a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig térítésmentesen lemondhatja, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.  
8.4. Munkáltató a vizsgára történő csoportos jelentkeztetést, illetve a teljes vizsga megrendelését a vizsga napját megelőző 20. munkanapig térítésmentesen lemondhatja, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett. Ezt követően a vizsga kezdő időpontjától számított 10. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 10. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni. 
8.5. Amennyiben Munkáltató a Tanfolyamra / vizsgára történő csoportos jelentkeztetésnél, illetve a teljes Tanfolyam /vizsga megrendelésénél a tanfolyam/vizsga díját a Szolgáltatóval kötött külön szerződés vagy egyedi ajánlat és megrendelés alapján utólag téríti meg, akkor a kötbérköteles időszakban történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult a kötbér összegét a Munkáltatótól követelni, amely esetben a Munkáltató köteles azt megtéríteni. 
8.6. A Tanfolyamra jelentkezést a Felhasználó a Tanfolyam megkezdését megelőző 5. munkanapig a Szolgáltató felé írásban jelzett harmadik személy(ek)re a regisztráció és jelentkezéshez szükséges adatok egyidejű megadása mellett átruházhatja, azonban a személyhez fűződő, vételárat csökkentő tényezők esetében nem alkalmazhatók, így az esetleges vételár-különbözetet a 3. személy a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 3. munkanapig megtéríteni köteles. 
 

9. Közösen megvalósított képzések 

 


9.1. Szolgáltató a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: Bankárképző, együttes elnevezésük: Oktatási Intézmények) közös Tanfolyamokat tart. 
9.2. Az Oktatási Intézmények a közös tanfolyamokat saját felületeiken kiemelten jelölik. 
9.3. A közös Tanfolyamok esetén a Felhasználóknak lehetőségükben áll mindkét Oktatási Intézmény által biztosított felületen jelentkezni. 
9.4. A közös Tanfolyamok esetén a tanfolyam szervezője és lebonyolítója Szolgáltató, így a Tanfolyam megtartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szolgáltatót illetik és terhelik. 
9.5. Amennyiben a Felhasználó a Bankárképző által biztosított felületen jelentkezik a közös Tanfolyamok valamelyikére, azzal egyben hozzájárul ahhoz, hogy az adatai a Szolgáltató részére átadásra kerüljenek.  
9.6. A jelentkezést és a 9.5. pontban meghatározott adatátadást követően a Felhasználó részére a Tanfolyamon való részvételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében a Szolgáltató jelen ÁSZF-je válik irányadóvá. 
 


10. Online oktatás keretében megvalósított képzések 

 

10.1. Szolgáltató a Tanfolyamokat online közvetítési szolgáltatás útján is megtarthatja (továbbiakban: Távoktatás). Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Távoktatás az előadásról készült videó-, kép- és hangfelvétel valós idejű közvetítése útján történik. 
10.2. Szolgáltató a Távoktatáson való részvételhez Felhasználó részére számítógépes eszközöket nem biztosít, azok meglétéről és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról Felhasználó köteles gondoskodni. 
10.3. Felhasználó köteles gondoskodni a Távoktatáson történő részvételhez igénybe vett számítógépes eszköz megfelelő információbiztonsági- és vírusvédelméről. Szolgáltató a jelen pontban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából, valamint a számítógépes eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem vállal felelősséget. 
10.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Távoktatás keretében megtartott előadásról kép- és hang-, valamint videófelvétel nem készíthető, annak készítése jogszabályba ütköző cselekménynek minősül.  
10.5. Felhasználó a Távoktatáson való részvétel esetén is a társadalomban elfogadott általános magatartási normáknak megfelelően köteles viselkedni, így köteles különösen 
10.5.1. az alkalomnak megfelelő öltözetben megjelenni, 
10.5.2. a Távoktatás megzavarásától tartózkodni, 
10.5.3. semleges, a Távoktatás rendjét és a többi résztevőt nem zavaró környezetről gondoskodni. 
10.6. Felhasználó a 10.4. és 10.5. pontba ütköző magatartásával a Szolgáltató felszólítására köteles azonnal felhagyni. Amennyiben Felhasználó a szabálysértő magatartásával Szolgáltató felszólítása ellenére sem hagy fel, a Távoktatásból a továbbiakban kizárható. A 10.5. pontban foglalt magatartási normák kirívóan súlyos megsértése esetén Szolgáltató felszólítás nélkül jogosult kizárni Felhasználót a Távoktatásból. 
10.7. Felhasználó köteles a részvételéhez igénybe vett számítógépes eszköz mikrofonját kikapcsolt állapotban tartani és azt csak kérésre bekapcsolni. 
 


11. Adatvédelem 

 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint használja fel. Az adatkezelés során a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató a részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. 
 


12. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 

 

12.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége: 
Név:              Budapest Institute of Banking Zrt. 
Cím:    1051 Budapest, Hercegprímás utca 11. fsz. 2. 
Levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7 Platina torony. I. ép. 4. em. 
Telefonszám:   +36 (1) 770 80 99 
E-mail címe:      info@bib-edu.hu 
12.2. Felhasználó a felmerülő panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja. 
 

13. Egyéb rendelkezések 

 

13.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
13.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
13.3. A rendszer a jelentkezés után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezése nem érkezett be. • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 
13.4. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 
13.5. A Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok listáját a következőkép érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.  
13.6. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható. 
13.7. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal. 
13.8. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat. 
 

Budapest, 2020. május 05. 
Budapest Institute of Banking Zrt.