Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Budapest Institute of Banking Zrt (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.bib-edu.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető oktatási célú kurzusokra, előadásokra történő online és egyéb módon történő jelentkezésre (a továbbiakban: Tanfolyam, vagy Szolgáltatás) jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók, valamint a Tanfolyamokra egyéb módon jelentkezők (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek).

A Weboldalon, vagy más módon történő Tanfolyamra jelentkezés szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

  • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

1.    Szolgáltató adatai, a Felek közötti szerződés létrejötte


1.1. A Szolgáltató adatai

Név:                       Budapest Institute of Banking Zrt
Székhely:              1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em.
E-mail cím:            info@bib-edu.hu
Telefonszám:        +36 (1) 770-80-99 
Levélcím:              1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. 4. em.
Adószám:              26133124-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049493

1.2. Jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza a Weboldalon keresztül, vagy más módon történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe. 

1.4. Felek közötti szerződés, vagyis a jelentkezés Tanfolyamra (a továbbiakban: Vásárlás) a Felhasználó által a Tanfolyam díjának megfizetésével, továbbá a Szolgáltató által történő visszagazolásával jön létre. Az online jelentkezés útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. Kivételt képeznek jelen pontban foglaltak alól a Szolgáltató által nyújtott, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, mely esetén Szolgáltató a felhasználókkal felnőttképzési szerződést köt.

1.5. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Tanfolyam vásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama a megvásárolt Tanfolyam Felhasználó általi megfizetésének, ezt követően a Szolgáltató által a Tanfolyam megtartásáig, adott esetben a Felhasználó által tett eredményes vagy eredménytelen vizsga tételéig tart.

1.6. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

1.7. A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezést megelőző regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. 

1.8. Bármely Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására a belépést követően a Felhasználó saját felületén van lehetőség. 

1.9. A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezés esetén a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó jelentkezést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

1.10. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

2. A Weboldal szolgáltatásai, regisztráció 
 

2.1. A Felhasználó a Weboldalon található Tanfolyamokkal és a regisztrációval kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy az info@bib-edu.hu e-mail címen, illetve a +36 (1) 429-67-80 telefonszámon kaphat választ a felmerült kérdésekre.

2.2. A regisztráció menete

2.2.1. A Weboldalon keresztül Tanfolyamra jelentkezni a Felhasználóknak kizárólag érvényes regisztrációval lehetséges. A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni a Szolgáltató részére: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési dátum. A regisztráció sikeréről és a regisztráció aktiválásának linken keresztül történő szükségességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

2.2.2. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni, melyre a Felhasználó saját fiókjában van lehetőség. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a még folyamatban lévő Tanfolyamok teljesítéséhez kapcsolódó, valamint jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.2.3. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, erről haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.
 
2.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.2.5. Csoportos (vállalati) jelentkezésre is lehetőség van. Ebben az esetben a Munkáltató erre kijelölt munkavállalója a Munkáltató munkavállalói nevében egy adott Tanfolyamra csoportosan jelentkezhet. A csoportos (vállalati) jelentkezést követően a Szolgáltató e-mail-ben értesíti a Tanfolyam leendő résztvevőit a csoportos (vállalati) jelentkezés tényéről és kéri az egyéni regisztráció végrehajtását, illetve jelzi, hogy a saját felhasználó névvel és jelszóval történő belépést követően a Tanfolyam részletes leírása a www.bib-edu.hu honlapon, illetve a „Kurzusaim” mappában tekinthető meg.

3. A vásárlás menete
 

3.1. A Weboldalon keresztül történő jelentkezés során a Tanfolyamok között böngészve a kiválasztott Tanfolyam saját oldalán a „Jelentkezem” gombra klikkelve lehet megtenni a jelentkezést. Amennyiben Felhasználó még nem regisztrált a honlapra, akkor a regisztrációs oldal ugrik fel, ahol a 2.2. szerinti folyamatleírás szerint köteles regisztrálni, majd ezt követően tud a Tanfolyamra jelentkezni, ahol a korábban (akár regisztrációnál, akár korábbi tanfolyamra jelentkezésnél) megadott adatai automatikusan kitöltésre kerülnek. Az adatok kitöltését követően a Felhasználó kiválasztja a fizetés módját, mely banki átutalás, vagy online fizetés formájában lehetséges. Banki átutalás választása esetén a vásárlás lezárul, s a Felhasználó köteles a Tanfolyam díját 5munkanapon belül, de legkésőbb a Tanfolyamot megelőző 4 munkanappala Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Online fizetési forma választása esetén a Felhasználó választhat a Simplepay (OTP online fizetési szolgátlatás) vagy a Paypal online fizetési szolgáltatások közül, mely kiválasztását követően a Weboldal automatikusan átirányítja a Felhasználót a választott online fizetési felületre. Felhasználó a fizetés sikerességéről a választott online fizetési szolgáltatótól, valamint számlacsomagjától függően a saját pénzügyi szolgáltatójától kap visszaigazolást. 

3.2. A jelentkezést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztrációs és a Tanfolyamokra jelentkezési aloldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy más adatok, információk esetén felmerülő egyéb többletköltség a Felhasználót terheli. 

3.3. Felhasználó a Tanfolyamra történő jelentkezéssel és a Tanfolyam díjának megfizetésével elfogadja a Szolgáltató mindekor hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzatát.

3.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által, online, vagy egyéb módon tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei
 

4.1. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Felhasználói fiókban. 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 

5.1. A Felhasználó által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a jelentkezés megérkezését követő 48 órán belül automatikus e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a jelentkezés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés azonosítóját, a jelentkezés dátumát, a megrendelt Tanfolyam adatait és a fizetendő végösszeget. Ha a Felhasználó jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.2. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött jelentkezésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.3. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

6. Tanfolyamok díja, jellemzői
 

6.1. Tanfolyamok díja
Az egyes Tanfolyamok mellett feltüntettet ár minden esetben a mindenkor hatályos ÁFA-törvény szerinti, az adott szolgáltatástípusra vonatkozó ÁFA-kulccsal növelendő nettó ár. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az egyes Tanfolyamok szabad helyeinek gyors változásai miatt előfordulhat, hogy az egyes Tanfolyamok annak ellenére, hogy „még van szabad hely” megjelöléssel szerepelnek, mégis a Szolgáltató az adott Tanfolyamra szabad helyet már nem tud biztosítani. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. A jelentkezéseket a Szolgáltató a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja, és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt.

6.3. A Tanfolyami díjak változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Tanfolyamok vételárát nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt a díjat fizeti, amelyet jelentkezéskor lát az oldalon.

6.4. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves díjra, a Szolgáltató nem köteles az adott Tanfolyamot hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

7. Fizetési feltételek
 

7.1. A Tanfolyam díjának kiegyenlítése jelentkezés esetén az alábbi módokon történhet:
- átutalással;
- online fizetéssel.

7.2. Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül, vagy legkésőbb a Tanfolyamot megelőző 4 munkanappal a díjat nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Felhasználó szerződéstől történő elállásának tekinti és törli a Felhasználó jelentkezését. A Tanfolyam díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A Tanfolyamra való jelentkezés a vételárnak (Tanfolyam díjának) a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéssel válik véglegessé, a Felhasználó részvételi lehetősége a Tanfolyamon addig az időpontig nem garantált.

7.3. Online bankkártyás fizetés esetén a jelentkezés jóváhagyását követően a rendszer átirányítja a Felhasználó választásától függően Simplepay esetén az OTP Bank Zrt., Paypal választása esetén a Paypal Inc. online fizetési felületére. Az itt megadott adatokat kizárólag az OTP Bank Zrt., vagy a Paypal Inc. látja és kezeli, a Szolgáltató rendszerében a fizetési adatok (bankkártyaszám, lejárat, ellenőrző kód) nem jelennek meg és nem kerülnek tárolásra. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Felhasználó által megadott vásárlási adatok alapján, online fizetés esetén a Szolgáltató elektronikus, vagy papír alapú számlát állít ki melyet a vételár megfizetését követően legfeljebb öt munkanapon belül eljuttat Felhasználó részére az általa megadott címre.

8. Lemondási feltételek
 

8.1. A Felhasználó a Tanfolyamra történő jelentkezését kizárólag írásban (e-mail vagy postai úton) mondhatja le.

8.2. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig a tanfolyam térítésmentesen lemondható, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 40%-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.

A Tanfolyamra jelentkezés a Tanfolyam megkezdését megelőző 5. munkanapig a Szolgáltató felé írásban jelzett harmadik személy(ek)re a regisztráció és jelentkezéshez szükséges adatok egyidejű megadása mellett átruházható, azonban a személyhez fűződő, vételárat csökkentő tényezők esetében nem alkalmazhatók, így az esetleges vételár-különbözetet a 3. személy a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 3. munkanapig megtéríteni köteles.

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint használja fel. Az adatkezelés során a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató a részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

10. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
 

10.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Név:                    Budapest Institute of Banking Zrt.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7 Platina torony. I. ép. 4. em.
E-mail cím:         info@bib-edu.hu

10.2. Felhasználó a felmerülő panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségeire küldhető postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A rendszer a jelentkezés után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezése nem érkezett be.
  • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.4. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.5. A Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok listáját a következőkép érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/. 

11.6. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

11.7. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal.

11.8. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.


Budapest, 2017. november 9.

Budapest Institute of Banking Zrt.