Rólunk

Értékpapírjog modul - tematika

ÉRTÉKPAPÍRJOG MODUL - TEMATIKA

1. Általános polgári jogi ismeretek 
 • A birtok és a tulajdonjog [Ptk. 5:1-5. §, 5:13-14. §, 5:21-23. §, 5:30-35. §, 5:38-44. §, 5:73. §, 5:80-81. §] 
 • Az érvényes szerződés létrejötte, alakja, tartalma, tárgya, módosítása, megszűnése [Ptk. 6:1-8. §, 6:11. §, 6:13-16. §, 6:18. §, 6:22-27. §, 6:34. §, 6:36. §, 6:37. §, 6:38. §, 6:53. §, 6:57. §, 6:58. §, 6:60-71. §, 6:73. §, 6:77-81. §, 6:82. §, 6:84-85. §, 6:86-104. §, 6:107. §, 6:108. §, 6:110-112. §, 6:113-119. §, 6:122-124. §, 6:127. §, 6:128. §, 6:130. §, 6:131. §, 6:133-144. §, 6:146. §, 6:148. §, 6:153-156. §, 6:179-183. §, 6:191-194. §, 6:197. §, 6:198. §, 6:201-203. §, 6:207. §, 6:208-213. §, 6:519. §, 6:522. §, 6:525. §, 8:3. §] 
 • Képviselet [Ptk. 6:11-12. §, 6:15-17. §] 
 • Elévülés [Ptk. 6:21-25. §] 
 • Beszámítás [Ptk. 6:49-52. §] 
 • Tartozáselismerés [Ptk. 6:26. §] 
 • Pénztartozás teljesítése [Ptk. 6:42-46. §] 
 • A jogi személyek egyes fajtái [Ptk. 3:325. §, 3:368. §, 3:378. §, 3:405-406. §] 
 • A gazdasági társaságok alapítása, megszűnése, formái [Ptk. Harmadik Könyv, Harmadik Rész, Gazdasági társaság] 
 • Biztosítékok, biztosítéki szerződések: garancia [Ptk. 6:431-6:438. §], zálogjog [Ptk. 5:86-5:144. §], kezesség [Ptk. 6:416-6:430. §] 
 • Engedményezés, tartozásátvállalás, szerződés átruházás [Ptk. 6:193-6:201. §] 
 • Speciális polgári jogi szerződések: adásvétel [Ptk. 6:215-233. §], csere [Ptk. 6:234. §], megbízás [Ptk. 6:272-280. §], bizomány [Ptk. 6:281-287. §], bank- és hitelviszonyok [Ptk. 6:382-415. §, letét Ptk. 6:360-368. §] 
 • Speciális polgári jogi fogalmak: kamat [Ptk. 6:47-48. §], kötbér [Ptk. 6:186-189. §], foglaló [Ptk. 6:185. §], jogvesztés kikötése [Ptk. 6:190. §] 
2. A jogi személyek, gazdasági társaságok szabályozása 
 • Ptk. Harmadik könyv 
3. Az értékpapírok jogi szabályozása 
 • Az értékpapírok [Ptk. 6:565-578. §] 
 • Az értékpapírok előállítása, kezelése, fizikai megsemmisítése [Tpt. III. fejezet; 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól, 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól] 
 • Az értékpapírok semmissé nyilvánítása [2008. évi XLV. tv. az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, 28-36. §] 
 • A váltó [1965. évi 1. tvr. a Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi egyezmények kihirdetéséről, 1/1965. (I. 24.) IM r. a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről] 
 • A csekk [1965. évi 2. tvr. Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjogi egyezmények kihirdetéséről, 2/1965. (I. 24.) IM r. a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről] 
 • A közraktári jegy [1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról, IV. fejezet, 41. §] 
 • A kötvény [2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 12/B. §, 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről, Ptk. 3:297. §, 3:303-305. §] 
 • A kincstárjegy [286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről] 
 • A kárpótlási jegy [1991. XXV. tv. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 5-9. §, 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról 8-15. §] 
 • A letéti jegy [287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről] 
 • A jelzáloglevél [1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről 11-15. §] 
 • A befektetési jegy [2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról XVI. fejezet] 
 • A részvény [Ptk. Harmadik Könyv, Harmadik Rész, XIV. Cím, XXXII. fejezet] 
 • A másodlagos értékpapír [2001. évi CXX. tv. a tőkepiacról, 25. §] 
 • Az ISIN azonosító [20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet] 
4. A tőkepiac szabályozása, szereplői, felügyelete és az egyes értékpapírok forgalomba hozatala 
 
 • A felügyeleti hatóság [2013. évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról,] Felügyeleti eljárások [Tpt. Tizenkettedik Rész, 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról, 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról] 
 • Értékpapírok forgalomba hozatala [a Bizottság 2010. július 1-jei 583/2010/EU Rendelete a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról; a Bizottság 809/2004/EK Rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámos terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról; Tpt. IV-VI. fejezet] 
 • Nyilvános tájékoztatás [24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól] 
 • Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás [az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 23-i 2016/1033 rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról, Tpt. Hatodik Rész] 
 • Befektetési alapok és alapkezelők [az Európai Parlament és a Tanács 2013. április 17-i 345/2013/EU rendelete az európai kockázatitőke-alapokról, a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről, 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról] 
 • Központi értéktár és központi szerződő fél [az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 909/2014/EU rendelete az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról; az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról, Tpt. Tizedik Rész, Tizenegyedik Rész] 
 • Tőzsde [Tpt. Kilencedik, Tizenegyedik Rész] 
 • A befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályai [2007. évi CXXXVIII. tv. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, Tpt. Ötödik Rész, Tizenegyedik Rész] 
 • A befektetési, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytatók üzletszabályzata [22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről] 
 • A befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetése [a Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK Rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról] 
 • A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételek [283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről] 
 • A pénzmosás és a terrorizmus megakadályozása [2007. évi CXXXVI. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról] 
 • Panaszkezelés [28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról] 
 • Befektetővédelem [Tpt. Hetedik Rész, Fttv.] 
 • Befolyásszerzés [Tpt. Harmadik Rész]