Kurzusok

Banki stratégiai tervezés

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Miért tartjuk fontosnak

A globális pénzügyi rendszer az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül.  Az alacsony kamatkörnyezet, az új technológiák elterjedése, a banki digitalizáció széles körű alkalmazása, va-lamint az egyre komplexebbé váló mikro- és makroprudenciális szabályozás összességében jelen-tős üzleti kihívás elé állítják a bankokat. A múlt tanulságai alapján csakis átfogó stratégiai szemlé-letváltással és képzett, széles látókörű menedzsmenttel lehetséges megfelelni a szektor előtt álló feladatoknak. Ennek megfelelően úgy építettük fel a kurzust, hogy az ideális alapokat nyújtson a pénzügyi rendszer előtt álló kihívások leküzdéséhez, a szabályozói környezethez való alkalmazko-dáshoz, az innovatív ökoszisztémák létrehozásához, a magas költséghatékonyság kialakításához, a teljesen optimalizált és digitalizált banki működésre való átálláshoz, valamint a banki stratégiai gondolkodás új, a korábbiakhoz képest modernebb alapokra való helyezéséhez.    

 

A kurzus tartalma

A kurzus során elméleti és gyakorlati tudást kínálunk a bankok stratégiai felkészülését befolyásoló körülményekről. Bemutatjuk a pénzügyi közvetítőrendszer nemzetgazdaságban betöltött szerepét, a piaci struktúra fontosságát és az aktuális szabályozói környezetet. Feltárjuk a banki működésre ható legfontosabb tényezőket, melyeket négy fő kategóriába soroltunk: makrogazdasági (GDP, munkanélküliség, infláció, bérkiáramlás, stb)  pénzpiaci – (árfolyam, kamatok, pénzpiaci volatili-tás, kötvény- és derivatív piac, stb),  mikrokörnyezet (az adott bank ár és nem ár jellegű hitelezé-si feltételei, marketingköltségek, területi lefedettség, fintech, versenytársak viselkedése, osztalék-fizetési politika, stb) és szabályozói környezet (CRD/CRR, Mifid II, országspecifikus tőke és likviditási elvárások, egyéb jogszabályi környezet). 
Az endogén hatásmechanizmusban nem csak első-, de másod- és harmadkörös hatások is érvé-nyesülnek; az alacsony bankközi hozamok nem csak a marzsokon, de a hitelezési aktivitáson keresztül is hatnak a jövedelmezőségre. A kiválasztott változók hatását ebben a komplex rend-szerben fogjuk mérni a banki mérlegre, a mérleg fő soraira, az eredménykimutatásra valamint annak főbb soraira. Mindez közép- és hosszútávon, 5-10 éves horizonton nem pusztán a cash-flow és más stratégiai indikátorok tervezése szempontjából fontos, de a bankok pénzügyi teljesít-ményének elemzését és értékelését is alapjaiban meghatározza. A kurzus során ebben a komplex rendszerben kínálunk lehetőséget a vezetői és stratégiai szemlélet fejlesztésére.
A stratégiaalkotás keretébe beemeljük az egyesüléseket és a felvásárlásokat, melyek segítségé-vel kihasználható szinergiák a banki jövedelmezőségre pozitív hatást gyakorolhatnak. Az utolsó lépés gyakorlati tudást nyújt a résztvevőknek: egy banki szimuláció segítségével teszteljük az ösz-szes kiválasztott, releváns változó hatását a bank mérleg és eredménykimutatására. 

 

A kurzus céljai

 • Átfogó tudás megszerzése a pénzügyi közvetítőrendszer karakterisztikájáról, a válságok után megváltozott helyzethez való alkalmazkodásról. 
 • A banki makro- és pénzügyi -, valamint mikro- és szabályozói környezet hatásainak megértése egy adott bank esetén.
 • További készségek elsajátítása a bankrendszer modern stratégiaalkotásához, valamint a kihívások kezeléséhez.
 • A BIB Banki Stratégiai Szakértő oklevél megszerzése, valamint egy vezető pénzügyi szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

Kinek ajánljuk a kurzust

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy korszerű ismereteket és újszerű szemléletet kínáljon a pénzügyi területen dolgozó közép- és felsővezetők részére, ezért azok jelentkezését javasoljuk, akik részt vesznek az üzleti tervek összeállításában, a közép- és hosszútávú stratégiák megvalósításában. Legalább öt év üzleti tervezési, számviteli vagy stratégiai vezetői gyakorlat javasolt. A kurzus hall-gatói két egymásra épülő elméleti és egy gyakorlati modul során sajátíthatják el azt a képességet, napjainkban hogyan kell a banki stratégiai tervezés előtt álló kihívásokra gyorsan, célzottan és sikerrel válaszolni. 
 

Kurzustematika és előadók:

 • Empirikus vizsgálatok, monetáris politika, bankrendszer – Nagy Márton, az MNB alelnöke
 • A banki stratégiai tervezés versenyjogi korlátai – Dr. Tóth András, elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke, Gazdasági Versenyhivatal
 • A bankok szabályozási és ellenőrzési környezete – Seregdi László, felügyeleti tanácsadó, Magyar Nemzeti Bank
 • Banki konszolidáció a Közép-kelet európai régióban – Bíró Balázs, partner, Deloitte Magyarország 
 • Az ingatlanpiac bankrendszeri aspektusa banki verseny intenzitása és a hitelezés – Banai Ádám, igazgató, MNB
 • A pénzügy teljesítmény értékelése – Balázs Árpád, üzletágvezető, PWC
 • Bankok modellezése – Briglevics Tamás, közgazdasági kutatási szakértő, MNB
 • Bankok a pénzügyi közvetítés változó világában – Jánoskúti Levente, irodavezető partner, McKinsey& Company, Budapest

Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket

Kozma Barbara
telefon: +36 20 392 4228
e-mail: kozma.barbara@bib-edu.hu